logo 1

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FEPR DS UE EFS kolor1

Tytuł projektu:

Mamo pracuj! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Pomoc

W tej zakładce będziemy publikować materiały pomocnicze na temat zatrudnienia niani, rozliczeń z ZUSem, praw rodziców itp.

 

Słowniczek:

Rodzic samotnie wychowujący dziecko - przez rodzica samotnie wychowującego dziecko rozumie się rodzica będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo rodzica, w stosunku do którego orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także rodzica pozostającego w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Definicja ma znaczenie przy zatrudnianiu niani - zgodnie z ustawą Umowa uaktywniająca jest zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko.

 

 

BROSZURA INFORMACYJNA

 

 

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

 

OGÓLNE

 

1. DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY PROJEKT MAMO PRACUJ?

Projekt Mamo pracuj! Jest przeznaczony dla rodziców dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na pracy, a obecnie przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, ale też dla rodziców, który nie pracują, ponieważ zajmują się wychowaniem dziecka.

2. CZY OJCOWIE TEŻ MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Oczywiście! Projekt jest przeznaczony zarówno dla mam, jak i dla ojców.

3. SKOŃCZYŁ MI SIĘ MACIERZYŃSKI, CZY BĘDĄC NA URLOPIE WYPOCZYNKOWYM, KTÓRY MUSZE WYKORZYSTAĆ DO KOŃCA ROKU, MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Niestety nie. Urlop wypoczynkowy jest traktowany jako powrót do pracy. Chcąc wziąć udział w projekcie należy przebywać na urlopie związanym z wychowaniem dziecka tj.: urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim, urlopie wychowawczym; bądź posiadać status osoby bezrobotnej.

4. ILE MAM CZASU ŻEBY WRÓCIĆ DO PRACY?

W dniu podpisania umowy, uczestnik deklaruje powrót do pracy, lub jej znalezienie, w ciągu 3 miesięcy.

5. CO W PRZYPADKU, KIEDY PROWADZĘ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ?

Prowadząc własną działalność, uczestnik cały czas pozostaje w stosunku pracy, nie przebywa na urlopie macierzyńskim, pobiera jedynie zasiłek macierzyński z ZUS, co nie jest jednoznaczne z przebywaniem na urlopie związanym z wychowaniem dziecka. Aby móc wziąć udział w projekcie, działalność kandydata powinna być zawieszona.

6. CZY MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE JEŚLI PRZED CHWILĄ WRÓCIŁAM DO PRACY?

Jeśli urlop macierzyński/rodzicielski/wychowawczy skończyły się przed datą złożenia wniosku, to niestety nie. Składając wniosek uczestnik musi przedstawić zaświadczenie od pracodawcy że przebywa na urlopie związanym z wychowaniem dziecka.

7. JAKIEGO ZAŚWIADCZENIA Z PRACY POTRZEBUJE?

Zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie związanym z wychowaniem dziecka, od dnia rozpoczęcia, do planowanego zakończenia. Zaświadczenie może być wydane najpóźniej miesiąc przez złożeniem wniosku.

8. PODPISAŁAM UMOWĘ Z NIANIĄ I CO DALEJ?

W momencie podpisania umowy uczestnictwa i umowy z nianią i przesłaniu odpowiednich dokumentów do Biura projektu, wszystkie formalności są dopełnione. Teraz uczestnik powinien zgłosić nianię do ZUS, ma na to czas do 7 dni od rozpoczęcia jej pracy. Następne dokumenty, które uczestnik przesyła to WNIOSEK O REFUNDACJE-wysyłany do 15 dnia następnego miesiąca, w którym rodzic zatrudnił nianię. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zapłaty oraz potwierdzenie zgłoszenia niani do ZUS.

  

NIANIA

 

1. JAK POWINNAM ZATRUDNIĆ NIANIĘ?

Zakwalifikowany uczestnik podpisuje z nianią umowę uaktywniającą, gdzie określa strony umowy, oraz warunki zatrudnienia. Następnie zgłasza się do ZUSu jako płatnik składek i nianię, jako osobę do ubezpieczeń.
Więcej informacji odnośnie zatrudnienia niani, znajdą Państwo pod linkiem:
http://www.zus.pl/pracujacy/nianie/nianie-krok-po-kroku 

2. ILE MAM CZASU NA ZNALEZIENIE NIANI I PODPISANIE Z NIĄ UMOWY?

Od dnia podpisania umowy uczestnik ma 10 dni na podpisanie umowy z nianią, i przedstawienie jej Organizatorom projektu.

3. CO W PRZYPADKU GDY PODPISUJE UMOWĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WCZEŚNIEJ ALE DO PRACY CHCĘ WRÓCIĆ DOPIERO ZA DWA MIESIĄCE?

W tym przypadku uczestnik podpisuje umowę z nianią w przeciągu 10 dni od dnia podpisania umowy, ale zaznacza w umowie datę rozpoczęcia usługi, taką jak data powrotu do pracy.

4. CZY BABCIA MOŻE ZOSTAĆ NIANIĄ?

Oczywiście, że tak.

5. CZY BABCIA NA EMERYTURZE LUB ZE ŚWIADCZENIEM RENTALNYM MOŻE ZOSTAĆ NIANIĄ?

Jak najbardziej.

6. ILE ZAROBI NIANIA?

Niania zarobi taką kwotę jaką jej Państwo zaproponują. W przypadku umów uaktywniających nie obowiązuje minimalne wynagrodzenie.

7. W JAKIM WYMIARZE POWINNA BYĆ ZATRUDNIONA NIANIA?

W ramach projektu Mamo pracuj! Finansujemy wynagrodzenie niani zatrudnionej na cały etat- czyli 8 h dziennie.

8. CZY NIANIA MOŻE BYĆ TEŻ ZATRUDNIONA W INNYM MIEJSCU?

Tak, wtedy ze strony rodziców niania podlega tylko ubezpieczeniom zdrowotnym.

9. JAK WYGLĄDA FINANSOWANIE NIANI?

Uczestnik opłaca wynagrodzenie niani netto, odprowadza za nią składki i każdego miesiąca składa wniosek o refundację kosztów wynagrodzenia niani. My zwracamy 95% poniesionych faktycznych kosztów wynagrodzenia niani, czyli np. przy wynagrodzeniu 1459 zł jest to kwota 1383 zł.

10. JAKIE KOSZTY ZATRUDNIENIA PONOSZĘ?

Projekt zakłada finansowanie do 95% wynagrodzenia, ale nie więcej niż 1383zł. Jeśli więc wynagrodzenie niani nie przekroczy 1459zł, to rodzic pokrywa 5% wynagrodzenia, oraz wysokość składek odprowadzanych do ZUS.

11. CZY MUSZĘ ODPROWADZAĆ SKŁADKI ZUS?

Jeśli uczestnik zgłosi się jako płatnik składek ZUS i nianię jako osobę do ubezpieczeń do końca roku 2017, nie ponosi żadnych składek. Jeśli zrobi to z początkiem 2018 roku, to wtedy ZUS finansuje tylko składki od połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia czyli do 1050zł, a rodzic i niania pokrywają składki od nadwyżki tej kwoty.
Proszę pamiętać że zatrudnienie niani i odprowadzanie składek leży w całości po stronie rodziców, w ramach projektu finansujemy jedynie wynagrodzenie, które wypłacają Państwo niani.

12. CZY NIANIA MUSI SPEŁNIAĆ ODPOWIEDNIE KRYTERIA?

Niania musi być osoba pełnoletnią i nie może być rodzicem dziecka.

13. JAKIMI UBEZPIECZENIAMI JEST OBJĘTA NIANIA?

Niania jest objęta obowiązkowymi:
" ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowymi i wypadkowym) i ubezpieczeniem zdrowotnym - jeżeli np. opieka nad Twoim dzieckiem jest jej jedyną pracą,
" tylko ubezpieczeniem zdrowotnym - np. gdy pracuje jednocześnie na cały etat.
Ubezpieczenie chorobowe jest dla niani dobrowolne. Składkę na nie finansuje sama niania. Rodzic potrą-ca jej tę składkę z pensji i odprowadza do ZUS.
Więcej informacji odnośnie zatrudnienia niani, znajdą Państwo pod linkiem:
http://www.zus.pl/pracujacy/nianie/nianie-krok-po-kroku 
dla niań zatrudnionych po 2018 więcej informacji znajdą państwo pod linkiem:
http://kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/oplacanie-skladek/767285,Wyzsze-skladki-ZUS-za-nianie-od-1-stycznia-2018-r.html 

14. JAK WYGLĄDA SPRAWA Z PODATKIEM?

Z podatku niania rozlicza się sama - składając PIT-36.

Więcej informacji odnośnie opodatkowania dochodu niani znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5900960/20170316.opodatkowanie_dochodu_niani.pdf

 

 

ŻŁOBEK

 

1. JAKI ŻŁOBEK MOGĘ WYBRAĆ?

Uczestnik sam wybiera odpowiedni żłobek, powinien on widnieć we Wrocławskim Rejestrze Żłobków.
https://www.wroclaw.pl/rejestr-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

2. CO JEŚLI DZIECKO JUŻ UCZĘSZCZA DO ŻŁOBKA?

W takim przypadku finansowanie kosztów pobytu dziecka w żłobku zacznie być finansowane od dnia podpisania umowy, lub powrotu rodzica dziecka do pracy.

3. JAKA JEST KWOTA DOFINANSOWANIA DO ŻŁOBKA?

Kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 95% i nie więcej niż 983 zł.

4. CZY MOGĘ SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU, JEŚLI MIASTO FINANSUJE CZĘŚĆ KOSZTÓW POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU?

Tak, w tym przypadku finansowane z naszej strony będą tylko te koszty, które ponosi uczestnik.
(PRZYKŁAD: żłobek dla dziecka kosztuje 1000 zł, miasto opłaca 400 zł, więc my zwrócimy Ci 95% z 600 zł.)

5. CZY MOGĘ ZMIENIĆ FINANSOWANIE POBYTU W ŻŁOBKU NA OPIEKĘ NIANI I ODWROTNIE?

Tak, uczestnik może wnioskować o formę finansowania, zmiana nastąpi jeśli uzyska na to zgodę od Organizatora projektu.

6. CZY JEST MOŻLIWA ZMIANA NIANI PODCZAS TRWANIA PROJEKTU?

Tak, zmiana niani jest możliwa. Należy poinformować o tym Organizatora projektu, wysłać nową umowę z nianią razem z potwierdzeniem zgłoszenia nowej niani do ZUS.

  

PROJEKT

 

1. ILE CZASU TRWA FINANSOWANIE W RAMACH PROJEKTU?

Projekt zakłada finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do 12 miesięcy, chyba że dziecko wcześniej kończy 3 rok życia, wtedy finansowanie ustaje, projekt trwa do 31.03.2019r, więc finansowanie może trwać maksymalnie do tego czasu.

2. KIEDY NASTĄPI PODPISANIE UMOWY?

Podpisanie umowy następuje do 60 dni od dnia ogłoszenia listy rankingowej.

3. CO W PRZYPADKU JEŚLI NIE ZNAJDĘ PRACY W OKRESIE 3 MIESIĘCY?

Jeśli uczestnik nie wywiąże się z umowy, umowa zostaje rozwiązana. Należy wtedy poinformować o zaistniałej sytuacji Organizatora projektu. Po rozwiązaniu umowy uczestnik ma 30 dni na przedstawienie zaświadczenia z PUPu o zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna.
W przypadku, gdy uczestnikowi kończy się 3 miesięczny okres na podjęcie pracy, ale wie on że np. za kilka dni podpisze umowę z pracodawcą, jednak nie uda się tego zrobić w okresie tych 3 miesięcy, może wnioskować o przedłużenie okresu na podjęcie pracy. Decyzje rozpatrywane są indywidualnie przez Organizatora projektu.

4. CZY MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z PROJEKTU?

Tak, uczestnik może zrezygnować z projektu w każdym momencie, przedstawiając zaświadczenie o podjęciu pracy, bądź zaświadczenia z PUPu o zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna.

5. CZY UMOWA ZLECENIE I UMOWA NA NIEPEŁNY ETAT REALIZUJĄ ZAŁOŻENIE ZNALEZIENIA PRACY?

Tak, wszystkie typy umów realizują założenia projektu. W przypadku zatrudnienia niani, aby budżet państwa finansował składki niani należy podjąć pracę na podstawie umowy oskładkowanej (umowa o dzieło nie jest umową oskładkowaną).

6. CZY JEŚLI PODEJMĘ STAŻ, SPEŁNIAM KRYTERIA?

Niestety nie, staż nie jest traktowany jako podjęcie pracy.

7. CO JEŚLI W CZASIE TRWANIA PROJEKTU STRACĘ PRACĘ?

W momencie straty pracy, uczestnik ma miesiąc czasu na podjęcie zatrudnienia. W tym czasie jest finansowane wynagrodzenie niani. Po upływie miesiąca Uczestnik powinien przedstawić zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia.

8. CO JEŚLI W TRAKCIE TRWANIA PROJEKTU ZAJDĘ W CIĄŻE?

W momencie gdy Uczestniczka zajdzie w ciąże, i będzie przebywała na zwolnieniu lekarskim, ale cały czas pozostając w stosunku pracy, projekt nie jest przerywany. W momencie urodzenia dziecka i przejścia na urlop macierzyński umowa zostanie rozwiązana.

 

WNIOSEK O REFUNDACJĘ

 

1. DO KIEDY SKADAM WNIOSEK O REFUNDACJĘ?

Wniosek należy złożyć do 15 każdego miesiąca, ale następnego niż ten w którym zatrudniona jej niania. Np. zatrudniam nianię 13.03.2019, więc wniosek o refundację składam do 15.04.2018, uwzględniając wynagrodzenie niani za 18 dni marca kiedy była zatrudniona.

2. JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

Wypełniają Państwo WNIOSEK O REFUNDACJĘ, który jest dostępny do pobrania na stronie internetowej projektu pod odpowiednią zakładką dla danego obszaru. Numer wniosku to numer porządko-wy/miesiąc/2018 (rok) i data to data z którą Państwo wypełniacie wniosek.

3. CZYM JEST POTWIERDZENIE ZAPŁATY?

Jeśli płacą Państwo niani przelewem proszę dołączyć potwierdzenie przelewu, ale przelewu wykonanego z konta uczestnika. Nie może być to konto męża lub innego członka rodziny, ale konto osoby która bierze udział w projekcie. Jeśli przelew będzie zrobiony z konta X którego właścicielem jest mąż, a we wniosku widnieje numer konta Y bo to konto żony, przelew nie będzie realizowany.
Jeśli niania dostaje od Państwa wynagrodzenie do ręki (jeśli płacą Państwo za żłobek gotówką) powinna wystawić KP. Nie rachunek, nie pokwitowanie odbioru, a KP które jest dokumentem księgowym. Bez KP lub potwierdzenia przelewu, wypłaty nie będą realizowane.

4. KIEDY ZOSTANĄ WYPŁACONE ŚRODKI?

Przelewy staramy się realizować raz w tygodniu (piątek), jednak z przyczyn losowych, niekiedy mogą zdarzyć się opóźnienia, o których zawsze Państwa informujemy.

5. CZY WNIOSEK O REFUNDACJĘ MOŻNA WYSYŁAĆ MAILOWO?

Niestety nie, wszystkie dokumenty należy wysłać pocztą. Proszę pamiętać ze nie liczy się data stempla pocztowego, a data otrzymania dokumentów przez nas.

 

Informacje przedstawione na stronie internetowej www.mamoidzdopracy.pl są wyłącznie opiniami autorów i nie stanowią wykładni prawa.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

CZYM SĄ CIASTECZKA?

Ciasteczka to niewielkie informacje przechowywane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego strony. Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę.

Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, koszyków zakupowych w internetowych sklepach itp.

Realizatorzy:

H CONSULTING logo

logo intrast 1

Punkt Obsługi Uczestników
ul. Romana Dmowskiego 19G/4
50-203 Wrocław
nianie@mamopracuj.info

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 r.